Logga in

Logga in
2016 mars 02
|
#DJUR #KATTER

Katten Gimos ögon är så stora att de trollbinder hela världen!

Katten Gimo, vars ögon är lika stora som tefat, har fått tusentals att utbrista "aaaw!" den senaste tiden. Gimo har ett populärt Instagram-konto som i stort sett bara innehåller bilder på Gimo, om du vill drunkna i hans ögon en liten stund!

hÀÌ Ç°Á¾ Áú¹®ÀÌ ³Ê¹« ¸¹¾Æ¼­ Àû¾îº¾´Ï´Ù. »ç½Ç ÇÁ·ÎÇÊ¿¡ Àû¾îµÎ¸é ÆíÇÑ ÀÏÀÌÁö¸¸ ¿ØÁö Ç°Á¾¹¦ ±¤°í°°¾Æ¼­ ½â ³»Å°Áö ¾Ê¾Ò¾î¿ä~! °í¾çÀÌ Áý»ç·Î½á »çÁö ¾Ê°í ÀÔ¾çÇÏ´Â °ÍÀÌ ³Ê¹«³ª ¿ÇÀº °ÍÀÓÀ» ¾Ë±â¿¡ ±×µ¿¾È ±Ã±ÝÇØ ÇϽô ºÐ¿¡°Ô¸¸ °£°£È÷ Àû¾îµå·È´ø°Çµ¥ ¾ÕÀ¸·Ð ´äº¯ÀÌ ¾ø¾îµµ ÀÌÇØÇØÁÖ¼¼¿ä🙂 ÅäÅä´Â Ç°Á¾³í¶õÀ¸·Î 1¹øÀÇ Æľç°æÇèÀÌ ÀÖ´Â ¾ÆÀÌ¿´°í ½Ã¿À´Â ºÎ¸ð¹¦°¡ ÇÔ²²ÀÖ´Â °Ç°­ÇÑ °¡Á¤ºÐ¾çÀ» ¹Þ¾Æº¸°í ½Í¾î µ¥·Á¿Â ¾ÆÀÌ¿¹¿ä. ¸·³» ±â¸ð´Â °ËÀº ÅÐÀÌ ÀαⰡ ¾ø´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î Á¦ÀÏ ¸¶Áö¸·±îÁö ÀÔ¾çÀÌ ¾ÈµÇ¼­ Çæ°ª¿¡ ÀÎÅͳݿ¡ ¿Ã·ÁÁø ¾ÆÀÌ¿´´ä´Ï´Ù^^; ¾÷ÀÚµé ¼Õ¿¡ ³Ñ¾î°¥±î Á¶¸¶Á¶¸¶ Çؼ­ ÈÄ´Ù´Ú µ¥·Á¿ÔÁö¿ä. ÀνºÅ¸ ÀÌ¿ô´Ôµé ÇÇµå º¸´Ùº¸¸é ¾ÈŸ±î¿î »ç¿¬ÀÇ ±æ³Éµé°ú ±¸Á¶µÈ ¾ÆÀ̵éÀÌ Âü ¸¹Àºµ¥¿ä, ÀÌ¹Ì °èȹ¿¡µµ ¾ø´ø »ï³ÉÀÌ Áý»çÀÎÁö¶ó Àú¿ª½Ã ¼±¶æ µ¥·Á¿ÀÁö ¸øÇÏ´Â Á¦ ÀÚ½ÅÀÌ Âü ºÎ²ô·¯¿ö¿ä¤Ð¤Ð ÇÏÁö¸¸ ¾ðÁ¨°¡ Àú¿¡°Ôµµ ¿©·¯¸¶¸® °í¾çÀ̸¦ ÄɾîÇÒ °æÁ¦Àû ¿©À¯°¡ »ý±â¸é ²À ±æ³ÉÀÌ ÀÔ¾çÀÇ ²ÞÀ» À̷ﺸ·Æ´Ï´Ù! ±æ³ÉÀ̵éÀ» µ¹ºÁÁֽô Ĺ¸¾, Ĺ´ëµð´Ôµé! Á¤¸» Á¸°æÇÕ´Ï´Ù.🙏 ±×¸®°í ¸ðµç °í¾çÀ̵éÀÌ °Ç°­Çϱæ..!

Ett foto publicerat av bellcat (@1room1cat)

긤이 품종 질문이 너무 많아서 적어봅니다. 사실 프로필에 적어두면 편한 일이지만 왠지 품종묘 광고같아서 썩 내키지 않았어요~! 고양이 집사로써 사지 않고 입양하는 것이 너무나 옳은 것임을 알기에 그동안 궁금해 하시는 분에게만 간간히 적어드렸던건데 앞으론 답변이 없어도 이해해주세요🙂 토토는 품종논란으로 1번의 파양경험이 있는 아이였고 시오는 부모묘가 함께있는 건강한 가정분양을 받아보고 싶어 데려온 아이예요. 막내 기모는 검은 털이 인기가 없다는 이유로 제일 마지막까지 입양이 안되서 헐값에 인터넷에 올려진 아이였답니다^^; 업자들 손에 넘어갈까 조마조마 해서 후다닥 데려왔지요. 인스타 이웃님들 피드 보다보면 안타까운 사연의 길냥들과 구조된 아이들이 참 많은데요, 이미 계획에도 없던 삼냥이 집사인지라 저역시 선뜻 데려오지 못하는 제 자신이 참 부끄러워요ㅠㅠ 하지만 언젠가 저에게도 여러마리 고양이를 케어할 경제적 여유가 생기면 꼭 길냥이 입양의 꿈을 이뤄보렵니다! 길냥이들을 돌봐주시는 캣맘, 캣대디님들! 정말 존경합니다.🙏 그리고 모든 고양이들이 건강하길..!

Ett foto publicerat av bellcat (@1room1cat) Feb 13, 2016 kl. 6:00 PST

Medan inte särskilt mycket är känt om Gimos ägare, får man lära känna Gimo närmare genom Instagram-kontot.

Vissa tycker att Gimos blick är läskig, håller du med? Jag tycker bara hela han är sjukt söt!

👀? 곰인가요? #cat #gimo #babygimo #긤이개곰설 #동공미남 #라면털 🍜

Ett foto publicerat av bellcat (@1room1cat) Feb 3, 2016 kl. 9:36 PST

Okej, ge mig en nu!